Wideo

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego

Data: 2012-07-12

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, druk nr 492. Przedłożenie rządowe stanowi, jak zostało powiedziane, implementację prawa unijnego, tzn.

decyzji ramowej Rady o numerze 2009/948/WSiSW w sprawie zapobiegania konfliktom jurysdykcji w postępowaniu karnym i w sprawie rozstrzygania takich konfliktów oraz decyzji ramowej o numerze 2009/829/ WSISW w sprawie stosowania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej zasady wzajemnego uznawania decyzji w sprawie środków nadzoru stanowiących alternatywę dla tymczasowego aresztowania. W jaki sposób następuje ta transpozycja? Otóż zmiany polegają na dodaniu do Kodeksu postępowania karnego po art. 592 art. 592a–592f, w których reguluje się sposób postępowania sądu lub prokuratorów w celu uzyskania informacji o toczącym się postępowaniu za granicą, tak aby w efekcie zapobiec konfliktom jurysdykcyjnym, uniknąć ich.

Natomiast jeśli chodzi o drugą decyzję ramową, jej wykonanie następuje poprzez dodanie dwóch dodatkowych rozdziałów do Kodeksu postępowania karnego, rozdziału 65c, który będzie regulował zasady występowania do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie środka zapobiegawczego, oraz rozdziału 65d, który będzie z kolei regulował tryb postępowania w przypadku wystąpienia państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania. Jako że jesteśmy zobligowani stosować prawo unijne i implementować je do naszego porządku prawnego, w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wnoszę o skierowanie projektu do dalszych prac legislacyjnych. Dziękuję bardzo.

(Oklaski)

Czytaj więcej

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego

Data: 2012-06-13

Panie Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego

(druki nr 289 i 433)

. Jak już powiedziano, projekt stanowi wykonanie ubiegłorocznego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, konkretnie odnoszącego się do art. 632a. Propozycja senacka dotycząca zmiany brzmienia tego artykułu szła zbyt daleko, a właściwie mieliśmy w komisji wątpliwości co do tego, czy wyczerpuje dyspozycje orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Wydaje się, że to, co komisja wypracowała w ramach swoich prac, jest rozwiązaniem optymalnym i w tej sytuacji Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość poprze tę nowelizację.

Dziękuję bardzo.

(Oklaski)

Czytaj więcej

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o fundacjach politycznych

Data: 2012-05-25

Pani poseł źle zrozumiała moje pytanie i moją wypowiedź.

(Poseł Rafał Grupiński: …nie chcecie myśleć.)

Ja nie chciałem powiedzieć nic innego tylko to, że fundacja polityczna naprawdę nie jest do niczego potrzebna, że rzeczywiście jest powołana wyłącznie po to, żeby państwa funkcjonariusze partyjni mieli nowe koryto…

(Poseł Krystyna Pawłowicz: Tak jest.)

…z którego mogliby się dobrze nażreć. Dziękuję.

(Oklaski)

(Poseł Krystyna Skowrońska: Kultury panu trzeba.)

Czytaj więcej

Pierwsza 1 2 10 11 12 13 14 21 22 Ostatnia

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności.